Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 
ënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden (secretariaat@nbvh.nl). De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire 
1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd. 

2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
b. De behandeling heeft betrekking op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wilt afspreken;
c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;
d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelings- overeenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;
e. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt;
5. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelingsovereenkomst. De cliënt betaalt contant.
6. In aanvulling op de bepaling nummer 5 is de tijd voor de eerste sessie en vervolgsessies anderhalf uur.
7. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief. 8. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie minimaal 24 uur / een werkdag van te voren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.
9. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien of digitaal opgevraagd kan worden.
10. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
11. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een digitale versie verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen een uurtarief van € 30,00

12. De therapeut is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten. De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliZorg (RBCZ). Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege www.tcz.nu
13. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de
therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
14. Hypnotherapiehalsteren is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
15. Hypnotherapiehalsteren is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Jacobsberg 42 4661 NM Halsteren noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.
PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Hypnotherapiehalsteren kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Hypnotherapiehalsteren en/of omdat u deze zelf bij het invullen per mail verstrekt. Hypnotherapiehalsteren kan de volgende persoonsgegevens verwerken: Uw NAW gegevens, Uw telefoonnummer, Uw e-mailadres, Uw IP-adres.
WAAROM HYPNOTHERAPIEHALSTEREN GEGEVENS NODIG HEEFT
Hypnotherapiehalsteren verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail te kunnen benaderen, nadat u daarom heeft gevraagd.Daarnaast kan Hypnotherapiehalsteren uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten behandelingsovereenkomst m.b.t. hulp ter bevordering van uw fysieke of psychische gezondheid. Doorgaanszal Hypnotherapiehalsteren u per e-mail formulieren toesturen om in te vullen. Het betreft een Behandelingsovereenkomstformulier die u ondertekent en inlevert bij Hypnotherapiehalsteren.
HOE LANG HYPNOTHERAPIEHALSTEREN GEGEVENS BEWAART
Hypnotherapiehalsteren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Is er wel een overeenkomst, dit betekent dat u meer dan één sessie bij Hypnotherapiehalsteren komt, dan zal Hypnotherapiehalsteren zich houden aan de wettelijke verplichting. En dat is een bewaartermijn van 20 jaar volgens de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst), tenzij acties van u eerdere vernietiging rechtvaardigen.
DELEN MET ANDEREN
Hypnotherapiehalsteren verstrekt uw persoonsgegevens aan derden alléén met uw toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website, waaronder de webshop van Hypnotherapiehalsteren worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hypnotherapiehalsteren gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
GOOGLE ANALYTICS
Hypnotherapiehalsteren maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Hypnotherapiehalsteren te kunnen verstrekken.Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hypnotherapiehalsteren heeft hier geen invloed op. Hypnotherapiehalsteren heeft Google geen toestemming gegeven om via Hypnotherapiehalsteren verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
GEGEVENS OPVRAGEN, INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN                                      U heeft het recht om uw persoonsgegevens, digitaal op te vragen (Recht op dataportabiliteit), in te zien, te vragen om dit te corrigeren of te verwijderen (= Wet op Vergetelheid). U kunt een verzoek tot ontvangst van uw digitale gegevens en verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar anitadebruijn@hotmail.nl. Hypnotherapiehalsteren zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren Hypnotherapiehalsteren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Hypnotherapiehalsteren verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Hypnotherapiehalsteren op via anitadebruijn@hotmail.nl. www.hypnotherapiehalsteren.nl is een website van Hypnotherapiehalsteren. Hypnotherapiehalsteren is als volgt te bereiken:
Adres: Jacobsberg 42, 4661 NM Halsteren
Telefoon: 06 487 410 12
E-mailadres anitadebruijn@hotmail.nl

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Indien u gegronde redenen daartoe heeft, heeft u het recht bij de AP uw klacht in te dienen over de manier waarop Hypnotherapiehalsteren met uw gegevens omgaat. De AP is verplicht deze klachten te behandelen.